Deltagare

Att ingå i studien innebär att du under 6 månader får hjälp med att bli mer fysiskt aktiv. Att öka sin fysiska aktivitetsnivå är mycket positivt för alla som har KOL och leder till att både livskvalitet, andfåddhet, kondition och styrka förbättras. Du kommer att ha kontakt med en fysioterapeut (sjukgymnast) under sex månader. Tillsammans med fysioterapeuten kommer du att planera vilka fysiska aktiviteter du skall göra under den kommande veckan/kommande veckorna. Detta följs sedan upp.  De flesta deltagarna väljer promenader som sin fysiska aktivitet. Promenaden bör pågå under minst 30 minuter per dag och vara på måttlig intensitetsnivå, dvs. du ska känna att du blir andfådd under promenaden. Men du kan även välja andra aktiviteter. Kontakten med fysioterapeuten är via telefon, dvs. du behöver inte komma till sjukhuset under de sex månaderna.
 
De patienter som fått extra oxygen att använda under de fysiska aktiviteterna ska alltså göra det under den fysiska aktiviteten. All syrgas kommer regelbundet att levereras till patientens hem.
Du kommer att få besöka sjukhuset under några tillfällen vid studiestart för att genomgå ett antal tester och mätningar. Efter 6 månader kommer du att göra om samma mätningar och efter 12 månader kommer du få svara på ett antal enkäter om livskvalitet, fysisk aktivitet mm. Du kommer även att få ha aktivitetsmätaren under en vecka.
 

Patientinformation om studien

Personer med KOL blir lätt andfådda vid ansträngning. Det medför att de undviker att anstränga sig och blir mer och mer fysiskt inaktiva. I senare skeden av sjukdomen kan syremättnaden i blodet sjunka. De som har låg syremättnad i vila får kontinuerlig oxygenbehandling (syrgas), medan de som endast sjunker i samband med ansträngning inte har tillgång till extra oxygen varken i vila eller under fysisk aktivitet.
Vi vill undersöka om personer med KOL, som sjunker i syremättnad endast under ansträngning, ökar sin fysiska kapacitet, fysiska aktivitet och livskvalitet samt minskar inflammatoriska processer i kroppen om de får möjlighet att använda oxygen vid fysisk aktivitet.

Hur går studien till?

Om du vill delta i studien och uppfyller de krav som ställs för deltagande kommer du att lottas till en av två grupper. Båda grupperna kommer att stimuleras till fysisk aktivitet vid en personlig träff med behandlande fysioterapeut (sjukgymnast) och därefter via telefonsamtal under sex månaders tid. En av grupperna kommer att få använda extra oxygen under fysisk aktivitet. Båda grupperna kommer att genomgå tester vid start och efter 6 och 12 månader.
Du kommer att kallas till 1-2 besök i samband med studiestart, 1-2 besök vid 6-månaders- uppföljningen och 1-2 besök vid 12-månadersuppföljningen. Varje besök varar mellan 30 och 90 minuter.

Besök i samband med studiestart

Vid studiestart kommer vi att testa/mäta dig på olika sätt. De tester du kommer att få göra omfattar lungfunktionsundersökning, artärblodgaser, venblodprov, sex minuters gångtest, mätning av vikt och längd och på vissa orter kroppskonstitutionsmätning (bioimpedans), EKG och läkarundersökning. Du kommer även att få besvara ett antal frågeformulär om din bakgrund, tidigare rökvanor, livskvalitet, oro/ångest, symtom och fysiska aktivitet. Du kommer också att få ha en aktivitetsmätare på dig under sju dygn, så att vi objektivt kan se hur mycket du rör dig. Under denna tid får du också varje dag skriva i en aktivitetsdagbok vad du gjort under dagen.
 
Vid det andra besöket, cirka en vecka senare, lämnar du tillbaka aktivitetsmätaren och aktivitetsdagboken.
Då får du får också råd och tips av en fysioterapeut om hur du kan vara fysiskt aktiv.
Om du lottats till att få extra syrgas så provar vi ut hur mycket syrgas du ska ha när du är fysiskt aktiv.

Besök vid 6-månadersuppföljningen

Efter 6 månader kommer vi att göra samma mätningar som vid studiestart. Besök vid 12-månadersuppföljningen. Du kommer endast att få svara på frågeformulären samt ha aktivitetsmätaren under sju dygn.

För dig som undrar om du kan vara med i studien

Det kan vara möjligt för dig att ingå i studien om du har diagnosen KOL, är rökfri och bor i närheten av något av de centra som deltar i studien.
Vänd dig gärna till projektansvarig för att fråga om det skulle vara möjligt för dig att kunna delta. Skicka e-post till professor Margareta Emtner.

För dig som redan är med i studien

Att delta i studien innebär att du blir undersökt/testad vid studiestart och efter 6 och 12 månader. Detta ger dig en bra fingervisning om din hälsostatus och du kan följa din utveckling under året. Fråga gärna din fysioterapeut, som du har mycket kontakt med, om dina resultat på testerna.
Att delta i studien innebär också att du ska föra dagbok i 6 månader över dina fysiska aktiviteter. Om du dessutom använder extra syrgas så ska det också skrivas i din aktivitetsdagbok. Tycker du att det är besvärligt eller svårt så ta gärna hjälp av någon anhörig som kan hjälpa dig med detta. Under denna tid så har du kontakt med din fysioterapeut, som ringer dig först varje vecka men sedan mer sällan. Efter 6 månader så kommer fysioterapeuten inte att ringa dig mer, men vi hoppas att du då mår bättre och blivit så intresserad av att röra dig mer att du vill fortsätta med det.

Vid alla testtillfällen, dvs. vid start och 6 och 12 månader kommer du att använda en aktivitetsmätare, MiniMod, under 7 dygn och du kommer också att få registrera vad du gör under de 7 dygnen. Kom ihåg att mätaren ska sitta på dig hela tiden, förutom när du duschar eller badar. Dosan ska sitta bak på ryggen, vara vänd utåt och den ska blinka grönt. Om den inte blinkar så ska du kontakta din fysioterpeut eller sjuksköterska.