Om Ambox

Ambox-studien är en nordisk studie som undersöker betydelsen av extra syrgas (oxygen) till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som sjunker i syremättnad vid fysisk ansträngning. Studien startade i november 2012 och pågår.

Varför behövs Ambox-studien?

Personer med KOL som är fysiskt inaktiva eller har en låg fysisk kapacitet har en ökad sjuklighet och risk för förtida död jämfört med fysiskt aktiva. Rehabiliteringsinsatser i syfte att öka fysisk kapacitet och aktivitet resulterar i goda effekter på fysisk kapacitet/aktivitet och livskvalitet. Personer med KOL som har låg syremättnad i vila har en särskilt dålig prognos. Behandling med oxygen förbättrar överlevnad och livskvalitet. Därför får personer med låg syremättnad i vila långtidsbehandling med oxygen.
Men vi har ingen evidens för att personer med KOL, som har en normal syremättnad i vila, men som sjunker i syremättnad under fysisk ansträngning skulle må bättre och få en förbättrad livskvalitet om de fick använda extra oxygen när de är fysiskt aktiva eller tränar. Detta är skälet till att vi vill göra denna studie.


STUDIEUpplägg

Studien kommer att omfatta 144 personer med KOL. Samtliga personer som uppfyller inklusions- och exklusionskriterierna (se nedan) och är villiga att delta kommer att lottas (randomiseras) till att ingå i interventionsgrupp (extra syrgas vid fysisk aktivitet) eller kontrollgrupp (ingen extra syrgas vid fysisk aktivitet). Interventionen kommer att pågå under sex månader.

Inklusionskriterier
KOL-diagnos (FEV1/FVC < 0,7 efter bronkdilatation)
PaO2 ≥ 8 kPa i vila
SpO2 ≤ 88% och fall i SpO2 ≥4% under 6-minuters gångtest i rumsluft
SpO2 ≥ 90% vid 8 min gång i egen takt och inandning av extra oxygen
Ingen försämring (exacerbation) under de senaste 4 veckorna
Rökfri (ej rökt under de senaste 6 månaderna)
Vara villig att vara fysiskt aktiv

Exklusionskriterier
PaCO2 > 6,5 kPa i vila
Ortopedisk, neurologisk eller mental funktionsnedsättning som hindrar fysisk aktivitet
Okontrollerad hjärtsjukdom
Långtidsbehandling med oxygen
Personer som tränar med extra oxygen

Personer som uppfyller kriterierna och vill delta får ge sitt muntliga och skriftliga samtycke till deltagande i studien. Sedan randomiseras de till vilken grupp de ska tillhöra och därefter får de genomgå testning/mätning av lungfunktion, gångsträcka (sex minuters gångtest), kroppskonstitution (bioimpedans), EKG, blodprover och en läkarundersökning. De får också besvara ett antal frågeformulär om livskvalitet, oro och ångest, symtom och fysisk aktivitetsnivå. Därefter får de en aktivitetsmätare som de ska ha på sig under sju dygn och en aktivitetsdagbok som ska fyllas i under de sju dygnen.
Vid återbesök en vecka senare återlämnar de aktivitetsmätaren och dagboken. De patienter som ska få extra syrgas får prova ut vilken syrgasdos de ska använda under fysisk aktivitet under de kommande sex månaderna. Det sker genom att de får inandas syrgas samtidigt som de promenerar i måttlig intensitet under 8 minuter.
Samtliga patienter får därefter information om nyttan av fysisk aktivitet och tillsammans med fysioterapeuten planerar de den kommande veckans aktiviteter. Fysioterapeuten stöttar samtliga patienter att bli mer fysiskt aktiva under den 6 månader långa interventionsfasen. Det sker genom att en fysioterapeut ringer till patienten varje vecka under den första månaden, varannan vecka under månad 2 och 3 samt var tredje vecka under månad 4, 5 och 6. Vid telefonkontakten planerar fysioterapeut och patient gemensamt den kommande veckans fysiska aktiviteter och en vecka senare följs genomförandet upp och nya aktiviteter planeras.

Centra som ingår i studien

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gävle sjukhus, Gävle
Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors
Karolinska sjukhuset, Solna och Huddinge
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Sunderby sjukhus, Luleå
Åbo universitetscentralsjukhus, Åbo
Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Finansiering

Studien finansieras med anslag från Hjärt-Lungfonden, Riksförbundet Hjärt-Lung, Uppsala universitet samt Aga Gas AB.

AGA Gas, Linde Healthcare Är en av studiens samarbetspartners och finansiärer

För Linde Healthcare är det angeläget att stötta den kliniska forskning som idag bedrivs på medicinsk syrgas och denna patientgrupp. KOL-patienter har en svag röst i samhället och AGA Linde Healthcare vill vara med och förstärka den. Som marknadsledande inom medicinsk oxygen vill AGA Linde Healthcare vara med och driva utvecklingen och visa på nytta för både patienter och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att kunna bidra till ökad kunskap om KOL och fysisk aktivitet och eventuell nytta med användning av oxygen i detta sammanhang. I förlängningen handlar det om att svårt sjuka KOL-patienter ska kunna få en bättre tillvaro.